هنرستان دخترانه غیردولتی هما در رشته های زیر هنرجو می پذیرد :

  • تربیت بدنی
  • معماری داخلی
  • گرافیک
  • شبکه و نرم افزار 
  • حسابداری

خ ا ن ها ر ت ب ا طا خ ب ا رس و ا ل ا ت ت م ا س