معرفی رشته کامپیوتر

_

رشته کامپیوتر یکی از رشته های زیر مجموعه گروه خدمات در شاخه ی فنی و حرفه ای است که لا زم بذکر است که کنکور هنرستان براساس دروس فنی و حرفه ای برگزار می شود . این رشته در کشور ما نیز اهمیت بسیاری داشته و تا مقطع دکتری تدریس میشود. گفتنی است که رشته ی مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش سخت افزار و نرم افزار است . رشته کامپیوتر به طور کلي رشته پویایي است و شخصی که این رشته را انتخاب مي کند باید قدرت تجزیه و تحلیل مسایل را داراباشد همچنین بتواند در راستاي هدف مسایل را به زیر شاخه هاي کوچک تقسیم کند و بارها و بارهامسئله اي را آزمون و خطا کند تابتواند به هدفش برسد. در دنیاي کنوني که رایانه درتمام کارهاي کنترلي ،محاسباتي،تولیدي و … حرف اول را مي زند و به عنوانابزاري یراي رشته مهندسي کامپیوتر مي باشد ،باعث شده این رشته اهمیت خاصي داشته باشد. اگررشته مهندسي کامپیوتر را به عنوان رشته تحصیلي انتخاب ميکنید باید انسان ماجراجویی باشید و با طبع همیشه در حال پیشرفت این رشته سازگار باشید و همچنین به درسریاضیات علاقه مند باشید و بتوانید خلاق باشید و همچنین از ابزارو امکانات در جهت هدف استفاده نمایید.در ضمن باید بتوانید مدیریت یک پروژه را در دست بگیرید.همچنین باید منابع به روزرا پیدا کرده و دانش خود را مطابق با تازه هاي به روز نمایید.

خ ا ن ها ر ت ب ا طا خ ب ا رس و ا ل ا ت ت م ا س